زرند

رتبه های برتر کنکور سال 93 شهر زرند

تغییر گروه آزمایشی :


5

منطقه 3

محسن امیر سبتکی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :5
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :41
تعداد آزمون :101
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8038
86

منطقه 3

ازاده عربپور
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :86
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6540
122

منطقه 3

نسرین السادات مهدی زاده
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :122
تعداد آزمون :92
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7217
157

منطقه 3

محمد علی متصدی زاده زرندی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :157
تعداد آزمون :73
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7122
190

منطقه 3

هانیه لنگری گراکویی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 3 رشته هنر :190
تعداد آزمون :96
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:5708
254

منطقه 3

فاطمه امراللهی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :254
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5931
261

منطقه 3

بهاره زمانی بابگهری
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :261
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6276
272

منطقه 3

حسین دانا
از زرند

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :272
تعداد آزمون :6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5465
330

منطقه 3

اسماعیل محمدی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :330
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :281
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6722
360

منطقه 3

عارفه عربپور داهویی
از زرند

رشته قبولی:کارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :360
تعداد آزمون :61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6268
418

منطقه 3

مریم اسلامی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :418
تعداد آزمون :66
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6540
471

منطقه 3

علی رضا سلطانی
از زرند

رشته قبولی:کارشناسي تکنولوژي پرتودرماني(راديوتراپي)-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :471
تعداد آزمون :80
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6056
475

منطقه 3

فایزه عباس زاده شعبجره
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :475
تعداد آزمون :50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6718
592

منطقه 3

نادیا ابراهیمی زرندی
از زرند

رشته قبولی:الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :592
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5422
592

منطقه 3

زهرا زمانی بابگهری
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :592
تعداد آزمون :110
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7060
644

منطقه 3

علی عربپور
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :644
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5356
688

منطقه 3

مریم رضازاده برفویی
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :688
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :101
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6684
750

منطقه 3

حدیث ضیاالدینی دشتخاکی
از زرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :750
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5316
816

منطقه 3

زهرا ابراهیمی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :816
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5413
957

منطقه 3

اسماء نبوی زاده شعجره
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :957
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6714
962

منطقه 3

زهرا ضیالدینی
از زرند

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :962
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5507
968

منطقه 3

امیر محمد تراب زاده
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :968
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :311
تعداد آزمون :66
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6542
969

منطقه 3

محمد ابراهیم زارعی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :969
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5588