شهرضا

رتبه های برتر کنکور سال 92 شهر شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :


58

منطقه دو

سید کسری طباطبایی
از شهرضا

رشته قبولی:دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه دو رشته زبان :58
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :70
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7991
292

منطقه دو

محمد صادق رحمتی
از شهرضا

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :292
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6381
339

منطقه دو

احسان تقدیسی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :339
تعداد آزمون :49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7299
409

منطقه دو

زینب نیکفر
از شهرضا

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :409
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6191
419

منطقه دو

حسین بختیار
از شهرضا

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :419
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7099
448

منطقه يک

راضیه ثالثی موسی آبادی
از شهرضا

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه يک رشته تجربی :448
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6876
488

منطقه دو

الناز اسمعیل پور
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه دو رشته زبان :488
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5481
711

منطقه دو

ملیحه ایمانی ایمانلو
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه كاشان
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :711
تعداد آزمون :7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5528
768

منطقه دو

بتول رییسی
از شهرضا

رشته قبولی:دبيري علوم اجتماعي-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :768
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5879
828

منطقه دو

محمدرضا پرک
از شهرضا

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :828
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6822
847

منطقه دو

شیوا سبزواری
از شهرضا

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :847
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6424
872

منطقه دو

علی فرزانه
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :872
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6732
945

منطقه دو

مهشید صهبا
از شهرضا

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :945
تعداد آزمون :51
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6814