نور

رتبه های برتر کنکور 92 نور

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز

حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی