کنکور 98

رامسر

رتبه های برتر کنکور سال 92 شهر رامسر

تغییر گروه آزمایشی :


44

منطقه سه

مهدی گلیجار مقدم
از رامسر

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :44
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7573
94

منطقه سه

معصومه علی نژاد دوگلسر
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه سه رشته انسانی :94
رتبه در منطقه سه رشته زبان :365
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6842
152

منطقه دو

فاطمه کیهانیان
از رامسر

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه دو رشته زبان :152
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :755
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7148
231

منطقه سه

سیدعلی فتوک کیانی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :231
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6649
237

منطقه سه

دانیال فردوسیان
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه سه رشته زبان :237
تعداد آزمون :83
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:5742
300

منطقه دو

بنفشه سلمرودی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه دو رشته زبان :300
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6181
416

منطقه سه

فاضل اذعانی
از رامسر

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :416
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7088
494

منطقه دو

فاطمه قربانی
از رامسر

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :494
تعداد آزمون :83
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7138
541

منطقه دو

سها یکتا
از رامسر

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :541
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7056
570

منطقه دو

سبا علی کندسر
از رامسر

رشته قبولی:دبيري زبان وادبيات فارسي-پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :570
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5730
794

منطقه دو

پانیذ رضایی
از رامسر

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :794
تعداد آزمون :68
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6895
927

منطقه دو

سمانه شادگهراز
از رامسر

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :927
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5705
931

منطقه دو

آرمان اکراطالشیان
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي مكانيك-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :931
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6723