يزد

رتبه های برتر کنکور 92 يزد

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز