زرند

رتبه های برتر کنکور سال 92 شهر زرند

تغییر گروه آزمایشی :


47

منطقه سه

فاطمه نکویی ده چناری
از زرند

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :47
رتبه در منطقه سه رشته زبان :258
تعداد آزمون :66
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6890
182

منطقه سه

معین رحمانی نعیم ابادی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :182
تعداد آزمون :49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5790
301

منطقه سه

فاطمه حبیبی سربنانی
از زرند

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه سه رشته زبان :301
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :430
تعداد آزمون :90
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6634
302

منطقه سه

فاطمه زارعی جلا ل ابادی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :302
تعداد آزمون :78
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6956
304

منطقه سه

مریم رضازاده برفویی
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه سه رشته زبان :304
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6080
338

منطقه سه

پیمان مصطفوی دهزویی
از زرند

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه سه رشته زبان :338
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6679
400

منطقه سه

فاطمه مطهری زرندی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :400
تعداد آزمون :84
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6077
424

منطقه سه

حدیث ضیاالدینی دشتخاک
از زرند

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
رتبه در منطقه سه رشته زبان :424
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :873
تعداد آزمون :73
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6151
470

منطقه سه

فاطمه عرب پور گنکویی
از زرند

رشته قبولی:دبيري فيزيك-پرديس نسيبه - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :470
تعداد آزمون :91
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6146
667

منطقه سه

مصطفی حسن خانی فرد
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :667
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5688
763

منطقه سه

نرگس صادقی حصنی
از زرند

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :763
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6265
813

منطقه سه

مهدیه عرب پور امرودی
از زرند

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي جيرفت
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :813
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6183
860

منطقه سه

فاطمه امینیان
از زرند

رشته قبولی:دبيري رياضي-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :860
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5604
869

منطقه سه

نفیسه علیزاده بها آبادی
از زرند

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :869
تعداد آزمون :63
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6112
892

منطقه سه

آتنا محمود زاده زرندی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :892
تعداد آزمون :105
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:5517
934

منطقه سه

عارفه پور مرتضی
از زرند

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :934
تعداد آزمون :92
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6457