بيله سوار

رتبه های برتر کنکور 91 بيله سوار

تغییر گروه آزمایشی :

توابع لگاریتمی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین امینی