اشکذر

رتبه های برتر کنکور 91 اشکذر

تغییر گروه آزمایشی :

حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی