شهرضا

رتبه های برتر کنکور 97 شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :

جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده