بجستان

رتبه های تک رقمی کنکور بجستان

حسن طلاییان
رتبه 5 منطقه 3
رشته: ریاضی
95 سال