کنکور 98

سبزوار

رتبه های برتر کنکور سال 97 شهر سبزوار

تغییر گروه آزمایشی :


8

ايثارگر-5%

مصطفی پودینه
از سبزوار

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :8
رتبه در ايثارگر-5% رشته زبان :10
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7280
66

منطقه 2

سیدامیررضا کاویان مهر
از سبزوار

رشته قبولی:عکاسي-دانشگاه هنر تهران
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :66
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6734
70

منطقه 2

محمدمهدی رادمان
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :70
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :217
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7352
98

ايثارگر-5%

امید بخشیان
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :98
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7196
121

منطقه 2

سارینا معظمیان
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي خراسان رضوي-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :121
تعداد آزمون :51
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7407
156

منطقه 2

زینب مقیسه
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي خراسان رضوي-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :156
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6928
160

ايثارگر-5%

احمد صفری
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :160
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6164
210

ايثارگر-5%

فاطمه ایزی
از سبزوار

رشته قبولی:اقتصاد-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :210
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5720
262

منطقه 2

سید مصطفی حسینی نسب
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :262
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6790
268

منطقه 2

محمدعرفان شمس
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :268
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7057
281

منطقه 2

امیدرضا وحدانی نژاد
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :281
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7027
286

منطقه 2

محمدصدرا شجاعی راد
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :286
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7288
290

ايثارگر-5%

ابراهیم قدیمی
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي خراسان رضوي-پرديس شهيد بهشتي - مشهد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :290
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5941
298

منطقه 2

فاطمه جوادی
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :298
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6831
312

ايثارگر-5%

محمد مهدی رضوانی مقدم
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي سمنان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :312
تعداد آزمون :61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6864
319

ايثارگر-5%

محمدحسین کیوانلو
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :319
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6906
346

منطقه 2

علی دولت آبادی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :346
تعداد آزمون :154
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:7406
361

منطقه 2

علی آذرشب
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :361
تعداد آزمون :140
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:7498
368

منطقه 2

سیدصادق هاشمی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :368
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6948
389

ايثارگر-5%

هانیه دلقندی
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :389
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6011
405

منطقه 2

پویا پارسا
از سبزوار

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :405
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6748
426

منطقه 2

امیرحسین خیرآبادی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :426
تعداد آزمون :171
سابقه کانونی:10سال
میانگین تراز کانونی:7366
431

منطقه 2

شهاب الدین آبرودی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :431
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6399
444

منطقه 2

محمدابراهیم فرجامی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :444
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6827
471

منطقه 2

امیرحسین دانشور معین
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :471
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6799
474

منطقه 2

علی شریف زاده
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :474
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6328
493

منطقه 2

علی علی آبادی
از سبزوار

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :493
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6664
550

ايثارگر-5%

مهین ایزی
از سبزوار

رشته قبولی:علوم تربيتي-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :550
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5577
552

ايثارگر-5%

علی قاسم زاده
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اولژ-دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :552
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6639
566

ايثارگر-5%

محسن صداقتی راد
از سبزوار

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :566
تعداد آزمون :49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6286
569

منطقه 2

مصطفی درخشانفر
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :569
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6979
579

منطقه 2

سیدمرتضی علوی پادر
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي خراسان رضوي-پرديس شهيد بهشتي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :579
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6052
590

ايثارگر-5%

بهنام حسن نژاد انارکی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :590
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6152
602

منطقه 2

مهدیه زرقی
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش علوم اجتماعي - بومي خراسان رضوي-پرديس امام سجاد - بيرجند
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :602
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5832
639

منطقه 3

محسن ایزی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :639
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5348
663

منطقه 2

مهدی شامخی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بابل
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :663
تعداد آزمون :55
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6767
681

منطقه 2

سارا شفیعی
از سبزوار

رشته قبولی:علوم آزمايشگاهي-دانشگاه علوم پزشکي اراک
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :681
تعداد آزمون :51
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7213
715

ايثارگر-5%

معصومه اسمعیلی
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي خراسان رضوي-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :715
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5254
824

منطقه 2

فاضله شمس آبادی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بابل
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :824
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7003
835

منطقه 2

زهرا ابراهیمی
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي خراسان رضوي-پرديس امام جعفر صادق - بجنورد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :835
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6282
861

منطقه 2

امیرمحمد زارعی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :861
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6264
864

منطقه 2

شیوا شاهرخی سبزوار
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :864
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6160
865

منطقه 2

فاطمه حارث ابادی
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي خراسان رضوي-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :865
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5723
892

منطقه 2

امیرحسین رنجبر
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :892
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6380
986

ايثارگر-5%

معصومه گفتی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :986
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6422