كلاچاي و رحيم آباد

رتبه های تک رقمی کنکور كلاچاي و رحيم آباد

کیانا تدبیر واجارگاه
رتبه 2 کشوری
رشته: انسانی
94 سال
فراست رجبی نیاسانی
رتبه 8 کشوری
رشته: انسانی
93 سال