لاهيجان

رتبه های تک رقمی کنکور لاهيجان

آریا جلالی
رتبه 4 کشوری
رشته: ریاضی
98 سال
محمد امین جوادی
رتبه 9 منطقه 2
رشته: انسانی
97 سال
آریان عبدالهی
رتبه 5 ايثارگر-5%
رشته: انسانی
97 سال
رضا رمضان پور
رتبه 4 منطقه 2
رشته: ریاضی
95 سال
زهره بابایی
رتبه 6 منطقه 2
رشته: زبان
94 سال
سیدشایان پورمیربابایی
رتبه 1 کشوری
رشته: انسانی
93 سال
امیر حسین مرتضایی
رتبه 8 منطقه 2
رشته: انسانی
93 سال
سعید مفیدی آستانه
رتبه 2 کشوری
رشته: ریاضی
90 سال
کیهان امیدی
رتبه 4 منطقه دو
رشته:
90 سال
علی تذرو
رتبه 10 منطقه دو
رشته: ریاضی
89 سال
الهه صمدی صوفی
رتبه 1 منطقه سه
رشته: انسانی
84 سال