آذرشهر

رتبه های تک رقمی کنکور آذرشهر

سعید پیغامی اخوله
رتبه 2 منطقه سه
رشته: ریاضی
86 سال