اهر

رتبه های تک رقمی کنکور اهر

مهدی اصغری‌ طایفه‌عمله
رتبه 6 منطقه 3
رشته: زبان
98 سال
رضا ستارپور
رتبه 3 منطقه 3
رشته: انسانی
96 سال
صبا بایبوردی اقدم
رتبه 2 منطقه سه
رشته: انسانی
91 سال