سراب

رتبه های تک رقمی کنکور شهر سراب

مهدی غفاری
رتبه 8 منطقه سه
رشته : ریاضی
سال : 92
 رتبه زیر 10 کنکور :  هادی غریبی
هادی غریبی
رتبه 6 منطقه سه
رشته : ریاضی
سال : 88
 رتبه زیر 10 کنکور :  سعید حقیقت شعار
سعید حقیقت شعار
رتبه 1 منطقه سه
رشته : ریاضی
سال : 82