مرند

رتبه های تک رقمی کنکور مرند

ساجد شیری طرزم
رتبه 10 منطقه 2
رشته: انسانی
97 سال
محمد قربانی ثانی
رتبه 7 منطقه دو
رشته: انسانی
89 سال