مراغه

رتبه های تک رقمی کنکور مراغه

هادی فردیس
رتبه 7 کشوری
رشته: انسانی
90 سال