ميانه

رتبه های تک رقمی کنکور ميانه

الناز موسوی
رتبه 3 ايثارگر-5%
رشته: زبان
98 سال
علیرضا رضایی
رتبه 9 کشوری
رشته: انسانی
93 سال
ابراهیم رحمانی اوچموشی
رتبه 9 منطقه دو
رشته:
91 سال