کنکور 98

تبريز

رتبه های تک رقمی کنکور شهر تبريز

عرفان آبادیفرد
رتبه 3 کشوری
رشته : تجربی
سال : 97
سارا کمالی زنوزی
رتبه 5 کشوری
رشته : تجربی
سال : 97
پریا ولیزاده ایلخچی
رتبه 10 کشوری
رشته : تجربی
سال : 97
صدرا بهروزیه
رتبه 6 منطقه 1
رشته : تجربی
سال : 97
پیام جنت دوست
رتبه 8 منطقه 1
رشته : تجربی
سال : 97
زینب سرپرست
رتبه 9 منطقه 1
رشته : تجربی
سال : 97
علیرضا جعفری آزاد
رتبه 2 ايثارگر-25%
رشته : تجربی
سال : 97
رضا مشیری
رتبه 10 ايثارگر-5%
رشته : انسانی
سال : 97
صابر دین پژوه
رتبه 1 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 96
امیرحسین قویدل سردصحرا
رتبه 2 کشوری
رشته : تجربی
سال : 96
ارسلان یزدچی
رتبه 4 کشوری
رشته : تجربی
سال : 96
علی عزیز پور
رتبه 9 منطقه 1
رشته : ریاضی
سال : 96
یاسین صادقی بازرگانی
رتبه 6 منطقه 1
رشته : تجربی
سال : 96
سیدمحمدامین فتح اللهی
رتبه 4 ايثارگر-5%
رشته : تجربی
سال : 96
حسن زمانی
رتبه 9 ايثارگر-5%
رشته : تجربی
سال : 96
فراز فرح وش
رتبه 5 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 95
آرمین گلچین
رتبه 7 کشوری
رشته : تجربی
سال : 95
سارا ساداتی
رتبه 8 منطقه 1
رشته : ریاضی
سال : 95
بنیامین فلاحی مطلق
رتبه 10 منطقه 1
رشته : ریاضی
سال : 95
معصومه سروری
رتبه 8 منطقه 1
رشته : تجربی
سال : 95
سارا همتی
رتبه 1 کشوری
رشته : تجربی
سال : 94
صبا فکروند
رتبه 4 منطقه 1
رشته : تجربی
سال : 94
محمدرضا وطن خواه
رتبه 8 منطقه 1
رشته : تجربی
سال : 94
علی الهی پرست
رتبه 5 ايثارگران
رشته : تجربی
سال : 94
صدرا صفادوست
رتبه 3 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 93
مهدی بخشی
رتبه 10 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 93
سینا نادری
رتبه 5 منطقه 1
رشته : تجربی
سال : 93
امیرمحمد واعظی
رتبه 6 ايثارگران
رشته : ریاضی
سال : 93
پویا براهیم باستانی
رتبه 1 کشوری
رشته : تجربی
سال : 92
محمدمهدی ساجدی
رتبه 3 منطقه يک
رشته : ریاضی
سال : 92
محمد میرزاآقازاده عطاری
رتبه 9 منطقه يک
رشته : زبان
سال : 92
سینا راشدی
رتبه 8 منطقه يک
رشته : تجربی
سال : 92
مهدی سلیمان زاده
رتبه 3 کشوری
رشته : تجربی
سال : 91
فرزین واحدی
رتبه 7 کشوری
رشته : تجربی
سال : 91
 رتبه زیر 10 کنکور : کسری کلاهدوزان
کسری کلاهدوزان
رتبه 6 کشوری
رشته : تجربی
سال : 90
 رتبه زیر 10 کنکور : سینا دل آذر
سینا دل آذر
رتبه 9 کشوری
رشته : تجربی
سال : 90
 رتبه زیر 10 کنکور : مریم فرحناک‌غازانی
مریم فرحناک‌غازانی
رتبه 9 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 89
 رتبه زیر 10 کنکور : سیامک خاوندی
سیامک خاوندی
رتبه 3 کشوری
رشته : تجربی
سال : 87
 رتبه زیر 10 کنکور : آذرنگ گل محمدی زنگ آباد
آذرنگ گل محمدی زنگ آباد
رتبه 6 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 87
 رتبه زیر 10 کنکور : سیدمهدی کاظم پورعدی
سیدمهدی کاظم پورعدی
رتبه 9 منطقه يک
رشته : ریاضی
سال : 86
 رتبه زیر 10 کنکور : اشکان عطری
اشکان عطری
رتبه 7 منطقه يک
رشته : تجربی
سال : 86
 رتبه زیر 10 کنکور : ساسان رزمخواه
ساسان رزمخواه
رتبه 4 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 84
 رتبه زیر 10 کنکور : امیر کیومرثی اسکویی
امیر کیومرثی اسکویی
رتبه 6 منطقه سه
رشته : ریاضی
سال : 84
 رتبه زیر 10 کنکور : سمانه مرادیانی ازنایی
سمانه مرادیانی ازنایی
رتبه 7 منطقه يک
رشته : انسانی
سال : 83
 رتبه زیر 10 کنکور : مسعود اعتصامی
مسعود اعتصامی
رتبه 8 منطقه يک
رشته : انسانی
سال : 83
 رتبه زیر 10 کنکور : ایمان یزدانی نیا
ایمان یزدانی نیا
رتبه 10 منطقه يک
رشته : تجربی
سال : 83
 رتبه زیر 10 کنکور : مهسا شعاران
مهسا شعاران
رتبه 9 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 83
 رتبه زیر 10 کنکور : سید پیام علیپور متعلم
سید پیام علیپور متعلم
رتبه 10 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 82
 رتبه زیر 10 کنکور : سینا زرین تن
سینا زرین تن
رتبه 8 منطقه يک
رشته : تجربی
سال : 82
 رتبه زیر 10 کنکور : شاهین جهانی ملکی
شاهین جهانی ملکی
رتبه 10 منطقه يک
رشته : تجربی
سال : 82
 رتبه زیر 10 کنکور : علی‌ د‌انشمند‌
علی‌ د‌انشمند‌
رتبه 1 کشوری
رشته : تجربی
سال : 81
 رتبه زیر 10 کنکور : پیما‌ن حبیب‌الهی‌
پیما‌ن حبیب‌الهی‌
رتبه 3 کشوری
رشته : تجربی
سال : 80