تكاب

رتبه های تک رقمی کنکور تكاب

بهنام اسدی
رتبه 6 منطقه 3
93 سال