شاهين دژ

رتبه های تک رقمی کنکور شاهين دژ

صدرا نجفی نژاد
رتبه 2 منطقه سه
90 سال