شاهين دژ

رتبه های تک رقمی کنکور شاهين دژ

صدرا نجفی نژاد
رتبه 2 منطقه سه
رشته: زبان
90 سال