بوكان

رتبه های تک رقمی کنکور بوكان

کیان رحمانی
رتبه 3 منطقه 3
98 سال
آکام رمضانی
رتبه 6 منطقه 3
96 سال
عادل الماسی
رتبه 10 منطقه 3
95 سال
سیدفرزین حسینی
رتبه 5 منطقه 3
94 سال