گلپايگان

رتبه های تک رقمی کنکور گلپايگان

آوا فرخی
رتبه 7 منطقه دو
92 سال

جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى