شهرضا

رتبه های تک رقمی کنکور شهر شهرضا

سیدعلیرضا آزاد
رتبه 9 منطقه 2
رشته : هنر
سال : 96
امید سامع
رتبه 4 ايثارگر-25%
رشته : ریاضی
سال : 96
حامد چوقادی
رتبه 3 منطقه 2
رشته : ریاضی
سال : 93
 رتبه زیر 10 کنکور :  الهه سنجری
الهه سنجری
رتبه 6 منطقه دو
رشته : هنر
سال : 85
 رتبه زیر 10 کنکور :  سیدمحمدارش تقوی
سیدمحمدارش تقوی
رتبه 6 کشوری
رشته : تجربی
سال : 83
 رتبه زیر 10 کنکور :  مریم صانعی
مریم صانعی
رتبه 2 منطقه سه
رشته : تجربی
سال : 83