شهرضا

رتبه های تک رقمی کنکور شهرضا

سیدعلیرضا آزاد
رتبه 9 منطقه 2
رشته:
96 سال
امید سامع
رتبه 4 ايثارگر-25%
رشته: ریاضی
96 سال
حامد چوقادی
رتبه 3 منطقه 2
رشته: ریاضی
93 سال
الهه سنجری
رتبه 6 منطقه دو
رشته:
85 سال
سیدمحمدارش تقوی
رتبه 6 کشوری
رشته: انسانی
83 سال
مریم صانعی
رتبه 2 منطقه سه
رشته: انسانی
83 سال