اصفهان

رتبه های تک رقمی کنکور اصفهان

امیرشایان چادگانی پور
رتبه 2 کشوری
98 سال
ملیکا دادخواه
رتبه 10 کشوری
98 سال
نگین نصر
رتبه 6 ايثارگر-25%
98 سال
مهدی مستاجران
رتبه 10 ايثارگر-25%
98 سال
طنین زاهدی کیا
رتبه 2 کشوری
97 سال
محمدمهدی جراحی
رتبه 7 منطقه 1
97 سال
امیر معینی
رتبه 2 ايثارگر-5%
97 سال
سیدعلیرضا هاشمی
رتبه 5 ايثارگر-5%
97 سال
علی کلباسی
رتبه 9 کشوری
96 سال
مجتبی جعفری طادی
رتبه 2 ايثارگر-5%
96 سال
فاطمه نوربهشت
رتبه 8 ايثارگر-25%
96 سال
محمدرضا رضائی شهرکی
رتبه 10 ايثارگر-25%
96 سال
محسن نصیر پور
رتبه 7 ايثارگر-25%
96 سال
امیرحسین طبیبیان
رتبه 6 کشوری
95 سال
نیکتا آریا
رتبه 6 کشوری
95 سال
مهشاد افشارزاده
رتبه 8 کشوری
95 سال
نسترن سادات حسینی
رتبه 6 منطقه 1
95 سال
پدرام پیرمرادیان
رتبه 9 منطقه 1
95 سال
رضا قرقانی
رتبه 6 ايثارگران
95 سال
آرش آقایی اصفهانی
رتبه 7 منطقه 3
95 سال
پژمان شهبازی دستجرده
رتبه 1 کشوری
94 سال
سیدابوالفضل میررضی
رتبه 2 کشوری
94 سال
گلنار حسن زاده
رتبه 3 منطقه 1
94 سال
آرش نصراصفهانی
رتبه 9 منطقه 1
94 سال
شکیبا دهقانی
رتبه 10 منطقه 1
94 سال
حمیدرضا محمدی درویش وند
رتبه 6 ايثارگران
94 سال
شایان نیک کار
رتبه 4 کشوری
93 سال
مهسان صمدی
رتبه 5 کشوری
93 سال
امید چهره گشا
رتبه 5 کشوری
93 سال
سپند فرقدانی چهارسوقی
رتبه 6 کشوری
93 سال
آرین آیتی
رتبه 7 کشوری
93 سال
مهسا خوش نما
رتبه 7 کشوری
93 سال
مژده عامری
رتبه 10 کشوری
93 سال
مهشید مسیبی
رتبه 9 منطقه 1
93 سال
مصطفی عبدالهی نیسیانی
رتبه 10 منطقه 1
93 سال
حمیدرضا کیان ارثی
رتبه 8 منطقه 1
93 سال
محمدسجاد شعبانی پور
رتبه 10 منطقه 1
93 سال
کوثر طالبی
رتبه 4 ايثارگران
93 سال
علی فضلی
رتبه 4 ايثارگران
93 سال
زهره صالحی
رتبه 5 ايثارگران
93 سال
سپیده صمدی
رتبه 9 ايثارگران
93 سال
احسان علی پور
رتبه 7 کشوری
92 سال
فریناز نظری
رتبه 9 کشوری
92 سال
سروش آرایی
رتبه 2 کشوری
91 سال
بیتا مهری
رتبه 3 کشوری
91 سال
شمیم شفیعیون
رتبه 9 منطقه يک
91 سال
کیمیا کاظمی
رتبه 4 کشوری
90 سال
بهنام کریمی
رتبه 5 کشوری
90 سال
فرناز شهریاری
رتبه 6 کشوری
90 سال
حسین حیدری
رتبه 9 کشوری
90 سال
سیدمرتضی موسوی
رتبه 7 منطقه يک
89 سال
علی ربیعی
رتبه 10 منطقه يک
89 سال
رامین فروزنده شهرکی
رتبه 5 کشوری
88 سال
سجاد موذنی
رتبه 6 کشوری
88 سال
مهدی گنجی
رتبه 7 کشوری
88 سال
امیرحسین رییسی زاده مبارکه
رتبه 7 منطقه يک
88 سال
امیرسینا شریفی
رتبه 7 منطقه يک
88 سال
مهدی یزدانیان
رتبه 6 کشوری
87 سال
محمد شفیعی
رتبه 10 منطقه يک
87 سال
فرخ حیدری
رتبه 5 کشوری
86 سال
مریم علوی طباطبایی
رتبه 8 منطقه يک
86 سال
امیر حسین عبدی
رتبه 2 کشوری
85 سال
فربود پیوده
رتبه 4 کشوری
84 سال
امیرمحمد قانعی
رتبه 9 منطقه يک
84 سال
دانش مرادی گراوند
رتبه 5 کشوری
83 سال
سیدجلال زهبی
رتبه 2 منطقه دو
82 سال
مسیح‌ نیل‌چیا‌ن‌
رتبه 7 کشوری
81 سال
سید‌محمد‌امین خلیفه‌‌سلطا‌نی‌
رتبه 2 کشوری
80 سال
صبا حقیقت‌قهفر‌خی
رتبه 3 کشوری
80 سال
سید‌امیر ابر‌اهیم‌ ز‌اد‌ه
رتبه 6 کشوری
80 سال
فر‌شا‌د قد‌و‌سی
رتبه 9 کشوری
80 سال