ايذه

رتبه های تک رقمی کنکور ايذه

نگار کاظمیان
رتبه 10 منطقه سه
92 سال
حبیب سبزواری
رتبه 8 منطقه سه
89 سال