اهواز

رتبه های تک رقمی کنکور اهواز

علیرضا سخایی راد
رتبه 1 کشوری
98 سال
سیاوش کیانپور
رتبه 9 کشوری
98 سال
کامیار عظیمی پور
رتبه 3 ايثارگر-5%
98 سال
سیدمرتضی علی پور فرجی
رتبه 7 ايثارگر-25%
97 سال
الهه خضری
رتبه 5 منطقه 2
94 سال
علی عجم
رتبه 2 کشوری
92 سال
حسین طاهری
رتبه 8 کشوری
92 سال
ثناء فتاحی
رتبه 4 منطقه دو
92 سال
مهدخت نقاش
رتبه 5 منطقه دو
92 سال
بهروز طهماسبی
رتبه 7 کشوری
91 سال
شکوه طالبیان
رتبه 10 منطقه دو
91 سال
احسان عباسی
رتبه 4 کشوری
88 سال
فاطمه دشتی پور
رتبه 6 منطقه دو
84 سال
پیمان کاظمیان
رتبه 8 منطقه دو
82 سال
محمد‌ر‌ضا‌ علیز‌اد‌ه‌عطا‌ر‌
رتبه 8 منطقه دو
81 سال
سید‌ بهنا‌م‌ مو‌سو‌ی
رتبه 10 کشوری
80 سال