نورآباد ممسني

رتبه های تک رقمی کنکور نورآباد ممسني

پویان مینایی
رتبه 4 کشوری
رشته: ریاضی
92 سال
مهدی زارعی
رتبه 10 کشوری
رشته: انسانی
92 سال