ارسنجان

رتبه های تک رقمی کنکور ارسنجان

عبدالرضا پورهاشمی
رتبه 10 منطقه 3
98 سال