آباده

رتبه های تک رقمی کنکور آباده

جواد منصوری
رتبه 7 منطقه دو
91 سال