مرودشت

رتبه های تک رقمی کنکور مرودشت

علیرضا قائد شرف
رتبه 7 منطقه 3
رشته:
98 سال
محمدرضا دانشمندی
رتبه 6 منطقه 2
رشته: انسانی
96 سال
محمدحسین نجفی
رتبه 8 منطقه يک
رشته: ریاضی
85 سال