جهرم

رتبه های تک رقمی کنکور جهرم

آریا معتمدی جهرمی
رتبه 7 منطقه 3
رشته: انسانی
98 سال
علیرضا کوه پیمای جهرمی
رتبه 6 منطقه 3
رشته: ریاضی
98 سال
سلما سهرابی جهرمی
رتبه 9 کشوری
رشته:
89 سال
مهدی جعفرنیای
رتبه 9 کشوری
رشته: ریاضی
88 سال