جهرم

رتبه های تک رقمی کنکور جهرم

آریا معتمدی جهرمی
رتبه 7 منطقه 3
98 سال
علیرضا کوه پیمای جهرمی
رتبه 6 منطقه 3
98 سال
سلما سهرابی جهرمی
رتبه 9 کشوری
89 سال
مهدی جعفرنیای
رتبه 9 کشوری
88 سال