قائن

رتبه های تک رقمی کنکور قائن

محمدمهدی سربیشگی
رتبه 7 منطقه 3
رشته: ریاضی
98 سال
امین مقراضی
رتبه 4 منطقه 3
رشته: ریاضی
97 سال
سیدمجتبی ترابی
رتبه 5 منطقه 3
رشته: ریاضی
97 سال
رضا قو ی
رتبه 9 منطقه 3
رشته: ریاضی
97 سال
حسین سنجری مقدم
رتبه 2 منطقه 3
رشته: انسانی
93 سال
درسا اسماعیل پور مقدم
رتبه 4 منطقه 3
رشته: ریاضی
93 سال
محمد دهقان دشت بیاض
رتبه 10 منطقه سه
رشته: زبان
92 سال
علی احمدی شاهرخت
رتبه 7 منطقه سه
رشته:
90 سال
نازنین اسدالهی
رتبه 9 منطقه سه
رشته: زبان
89 سال