بيرجند

رتبه های تک رقمی کنکور بيرجند

امیرحسام زارع
رتبه 10 کشوری
رشته: انسانی
98 سال
امیرحسین زارع
رتبه 7 کشوری
رشته: انسانی
97 سال
رضا عبداله زاده
رتبه 7 منطقه 2
رشته: ریاضی
97 سال
سیدابوالفضل رحیمی
رتبه 9 منطقه 2
رشته: ریاضی
97 سال
مهدی کیانی
رتبه 1 ايثارگر-5%
رشته: زبان
97 سال
امیرصدرا زنگوئی
رتبه 8 منطقه 2
رشته: انسانی
96 سال
علی کوچی
رتبه 9 منطقه 2
رشته: زبان
96 سال
سمیه رادنیا
رتبه 9 منطقه 2
رشته: انسانی
95 سال
مهران حسین زاده
رتبه 10 منطقه 2
رشته: ریاضی
95 سال
کیارش زارع
رتبه 7 کشوری
رشته: انسانی
94 سال
سیدمحمدامین حسینی
رتبه 7 منطقه 2
رشته: زبان
94 سال
احسان موهبتی
رتبه 3 منطقه 2
رشته: زبان
93 سال
امیر زارع
رتبه 4 منطقه 2
رشته: زبان
93 سال
علی صابری
رتبه 8 ايثارگران
رشته: ریاضی
93 سال
الهام محمدی
رتبه 6 منطقه دو
رشته:
90 سال
علی یکه خانی
رتبه 8 کشوری
رشته: ریاضی
89 سال
امیر بیدختی
رتبه 6 منطقه دو
رشته:
88 سال
فر‌ز‌انه د‌انشو‌ر‌مظفر‌ی
رتبه 5 منطقه سه
رشته: انسانی
80 سال