بيرجند

رتبه های تک رقمی کنکور بيرجند

کاویان زارع
رتبه 8 منطقه 2
99 سال
محمد خسروی
رتبه 10 منطقه 2
99 سال
امیرحسام زارع
رتبه 10 کشوری
98 سال
امیرحسین زارع
رتبه 7 کشوری
97 سال
رضا عبداله زاده
رتبه 7 منطقه 2
97 سال
سیدابوالفضل رحیمی
رتبه 9 منطقه 2
97 سال
مهدی کیانی
رتبه 1 ايثارگر-5%
97 سال
امیرصدرا زنگوئی
رتبه 8 منطقه 2
96 سال
علی کوچی
رتبه 9 منطقه 2
96 سال
سمیه رادنیا
رتبه 9 منطقه 2
95 سال
مهران حسین زاده
رتبه 10 منطقه 2
95 سال
کیارش زارع
رتبه 7 کشوری
94 سال
سیدمحمدامین حسینی
رتبه 7 منطقه 2
94 سال
احسان موهبتی
رتبه 3 منطقه 2
93 سال
امیر زارع
رتبه 4 منطقه 2
93 سال
علی صابری
رتبه 8 ايثارگران
93 سال
الهام محمدی
رتبه 6 منطقه دو
90 سال
علی یکه خانی
رتبه 8 کشوری
89 سال
امیر بیدختی
رتبه 6 منطقه دو
88 سال
فر‌ز‌انه د‌انشو‌ر‌مظفر‌ی
رتبه 5 منطقه سه
80 سال