جويبار

رتبه های تک رقمی کنکور جويبار

دانیال امیدیان وندچالی
رتبه 2 منطقه سه
92 سال
مصطفی آقایی جویباری
رتبه 8 منطقه سه
90 سال
سینا اکبری میستانی
رتبه 8 منطقه دو
86 سال