چمستان

رتبه های تک رقمی کنکور چمستان

محمد شریفی
رتبه 6 ساير سهميه ها
رشته: ریاضی
92 سال
زهرا احسانی
رتبه 8 منطقه دو
رشته: انسانی
90 سال