چمستان

رتبه های تک رقمی کنکور چمستان

محمد شریفی
رتبه 6 ساير سهميه ها
92 سال
زهرا احسانی
رتبه 8 منطقه دو
90 سال