نور

رتبه های تک رقمی کنکور نور

پارسا سیفی
رتبه 10 کشوری
95 سال
معین علا
رتبه 8 کشوری
94 سال
سینا حبیبی
رتبه 10 کشوری
88 سال