بابلسر

رتبه های تک رقمی کنکور بابلسر

علیرضا شاطری
رتبه 1 کشوری
رشته: ریاضی
97 سال
وحید بالازاده مرشت
رتبه 3 کشوری
رشته: ریاضی
94 سال
میعاد لقایی
رتبه 8 کشوری
رشته: ریاضی
93 سال
مه لقا حسن نژاد
رتبه 8 منطقه دو
رشته:
85 سال
محمود ابراهیمی قادی
رتبه 3 منطقه دو
رشته: زبان
84 سال