رامسر

رتبه های تک رقمی کنکور شهر رامسر

بهراد نعمت الهی ثانی
رتبه 5 منطقه 3
رشته : تجربی
سال : 97
 رتبه زیر 10 کنکور :  الهام  بابایی
الهام بابایی
رتبه 6 منطقه دو
رشته : هنر
سال : 87