رامسر

رتبه های تک رقمی کنکور رامسر

بهراد نعمت الهی ثانی
رتبه 5 منطقه 3
رشته: انسانی
97 سال
الهام بابایی
رتبه 6 منطقه دو
رشته:
87 سال