قائم شهر

رتبه های تک رقمی کنکور قائم شهر

هنگامه نجاتی
رتبه 4 منطقه 2
98 سال
اشکان خادمیان
رتبه 6 منطقه 2
98 سال
فاطمه نوذری میرارکلایی
رتبه 6 منطقه 2
95 سال
فاطمه نوذری
رتبه 1 ايثارگران
93 سال
آرش اصغری واسکسی
رتبه 9 منطقه دو
92 سال
امیرحسین مشهدبان
رتبه 7 منطقه دو
90 سال
آروند اصغری خنکداری
رتبه 6 منطقه دو
89 سال
حمید اعظمی
رتبه 7 منطقه دو
88 سال
نوید نادری علی زاده
رتبه 1 کشوری
86 سال
لادن ربیعی کناری
رتبه 6 منطقه دو
86 سال