قائم شهر

رتبه های تک رقمی کنکور قائم شهر

هنگامه نجاتی
رتبه 4 منطقه 2
رشته: زبان
98 سال
اشکان خادمیان
رتبه 6 منطقه 2
رشته: ریاضی
98 سال
فاطمه نوذری میرارکلایی
رتبه 6 منطقه 2
رشته: انسانی
95 سال
فاطمه نوذری
رتبه 1 ايثارگران
رشته: انسانی
93 سال
آرش اصغری واسکسی
رتبه 9 منطقه دو
رشته: ریاضی
92 سال
امیرحسین مشهدبان
رتبه 7 منطقه دو
رشته: انسانی
90 سال
آروند اصغری خنکداری
رتبه 6 منطقه دو
رشته: ریاضی
89 سال
حمید اعظمی
رتبه 7 منطقه دو
رشته: ریاضی
88 سال
نوید نادری علی زاده
رتبه 1 کشوری
رشته: ریاضی
86 سال
لادن ربیعی کناری
رتبه 6 منطقه دو
رشته: ریاضی
86 سال