آمل

رتبه های تک رقمی کنکور آمل

سپهر صالحی عمران
رتبه 7 منطقه 2
98 سال
احمدرضا ابراهیمی
رتبه 7 ايثارگر-5%
97 سال
امیر نوری پور
رتبه 9 کشوری
93 سال
حسین یوسفی مقدم
رتبه 9 منطقه 2
93 سال
علیرضا حسین زاده
رتبه 6 منطقه دو
91 سال
محمدرضا غلامی
رتبه 10 منطقه دو
91 سال
سوری باطبی
رتبه 6 منطقه دو
91 سال
پریسا بختیاری
رتبه 3 منطقه سه
91 سال
امیرعباس حبشی
رتبه 2 کشوری
90 سال
حامد عباس زاده
رتبه 9 منطقه دو
88 سال
فرزین روز افزای
رتبه 9 منطقه دو
84 سال
الهام پیروز
رتبه 6 کشوری
82 سال
مهتاب رمضانی
رتبه 10 منطقه دو
82 سال
علی‌ ایز‌د‌ی‌املی‌
رتبه 3 منطقه دو
81 سال