ساري

رتبه های تک رقمی کنکور ساري

کسری ملیحی
رتبه 6 کشوری
99 سال
سیدارشان دلیلی
رتبه 6 کشوری
98 سال
زهرا عبدی حاجیکلائی
رتبه 8 منطقه 2
98 سال
علیرضا فتحی
رتبه 10 کشوری
97 سال
امیررضا نشائی مقدم
رتبه 3 منطقه 2
96 سال
علی فلاح
رتبه 1 ايثارگران
93 سال
علیرضا محمدحسینی
رتبه 9 کشوری
92 سال
پدرام افشار
رتبه 4 کشوری
91 سال
محمد خورشیدیان
رتبه 8 منطقه دو
91 سال
محمدرضا طبری
رتبه 10 کشوری
90 سال
امیرحسین تقوایی
رتبه 9 کشوری
87 سال
سیده پریا سعادت
رتبه 1 کشوری
85 سال
برنا فرازمند
رتبه 10 کشوری
85 سال
سامان کبیری
رتبه 5 منطقه دو
85 سال
بهنود فرازمند
رتبه 4 کشوری
84 سال
سارا قاسمی
رتبه 8 کشوری
84 سال
میرنیما علن
رتبه 2 منطقه دو
83 سال
مطهره صادقی
رتبه 9 منطقه دو
83 سال
محمد نقش وار
رتبه 8 کشوری
82 سال
محمد نبی زاده
رتبه 5 منطقه دو
82 سال
ند‌ا نا‌طق
رتبه 1 کشوری
80 سال
امیر استا‌د‌ی
رتبه 5 کشوری
80 سال