بجنورد

رتبه های تک رقمی کنکور بجنورد

خسرو معینی
رتبه 10 ايثارگر-25%
99 سال
محسن وحیدی
رتبه 9 ايثارگر-25%
99 سال
علی رضا یزدانی
رتبه 9 ايثارگر-5%
97 سال
سیدمحمد قوام
رتبه 5 منطقه 2
95 سال
نوشین پهلوانلو
رتبه 8 منطقه 2
95 سال