بجنورد

رتبه های تک رقمی کنکور بجنورد

علی رضا یزدانی
رتبه 9 ايثارگر-5%
97 سال
سیدمحمد قوام
رتبه 5 منطقه 2
95 سال
نوشین پهلوانلو
رتبه 8 منطقه 2
95 سال