ايلام

رتبه های تک رقمی کنکور ايلام

محمد چراغی
رتبه 1 منطقه 3
رشته: ریاضی
98 سال
پوریا بحیرایی
رتبه 2 منطقه 3
رشته: انسانی
96 سال
حسن حمدقداری
رتبه 10 منطقه 3
رشته: انسانی
96 سال
سیده محدثه موسوی مقدم
رتبه 2 منطقه سه
رشته:
90 سال
مریم طاهری
رتبه 2 منطقه سه
رشته: انسانی
89 سال
کوثر پاک سرشت
رتبه 4 منطقه سه
رشته: انسانی
89 سال
نسیم نعمتی
رتبه 7 منطقه سه
رشته: انسانی
89 سال
سعید حاتمی
رتبه 7 منطقه سه
رشته: انسانی
88 سال