كيش

رتبه های تک رقمی کنکور كيش

زینب مقدسی
رتبه 10 منطقه 3
رشته:
94 سال
نیایش ظریفی
رتبه 9 منطقه 3
رشته: ریاضی
94 سال
حمید جلالی
رتبه 1 منطقه سه
رشته: ریاضی
86 سال