زابل

رتبه های تک رقمی کنکور زابل

فرنگیس یزدانجو
رتبه 7 منطقه سه
رشته: انسانی
87 سال