قم

رتبه های تک رقمی کنکور قم

امیرمحمد سهرابی مفرد
رتبه 4 منطقه 2
رشته: انسانی
98 سال
حانیه عبدالهی
رتبه 6 ايثارگر-25%
رشته: زبان
98 سال
بهار رادمهر
رتبه 3 کشوری
رشته: ریاضی
97 سال
سارا فیض
رتبه 9 ايثارگر-5%
رشته: زبان
96 سال
نرگس سادات خداشناس
رتبه 4 منطقه 2
رشته: زبان
95 سال
محمدرسول یزدیان
رتبه 2 کشوری
رشته: ریاضی
94 سال
محمدصالح دهقانپور
رتبه 6 منطقه 2
رشته: ریاضی
93 سال
سیدمحمدحسین موسوی
رتبه 2 کشوری
رشته: ریاضی
92 سال
سیدصدرالدین روحانی
رتبه 9 منطقه دو
رشته: زبان
92 سال
مهسا رستمی
رتبه 8 منطقه دو
رشته:
92 سال
علی احمدی
رتبه 5 منطقه دو
رشته:
91 سال
علی جهانگیری
رتبه 8 منطقه دو
رشته: ریاضی
91 سال
محمد پایدار
رتبه 10 منطقه دو
رشته:
90 سال
پروین کلهر
رتبه 8 کشوری
رشته: انسانی
89 سال
محمدمهدی صفری زارچ
رتبه 6 منطقه دو
رشته:
89 سال
یاسمن قاسم پور
رتبه 7 منطقه دو
رشته: ریاضی
89 سال
طیبه دیبایی
رتبه 2 کشوری
رشته: زبان
88 سال
سامان بیگدلی
رتبه 4 منطقه دو
رشته: زبان
87 سال
محمدجواد فرجی
رتبه 4 منطقه دو
رشته: ریاضی
84 سال
زهرا بهادری جهرمی
رتبه 5 منطقه دو
رشته: زبان
84 سال
مینا کاویانی
رتبه 7 منطقه دو
رشته: زبان
84 سال
فاطمه جوادی زرنقی
رتبه 3 کشوری
رشته: انسانی
82 سال
احمد احمد الخراسانی
رتبه 9 کشوری
رشته:
82 سال