قم

رتبه های تک رقمی کنکور قم

امیرمحمد سهرابی مفرد
رتبه 4 منطقه 2
98 سال
حانیه عبدالهی
رتبه 6 ايثارگر-25%
98 سال
بهار رادمهر
رتبه 3 کشوری
97 سال
سارا فیض
رتبه 9 ايثارگر-5%
96 سال
نرگس سادات خداشناس
رتبه 4 منطقه 2
95 سال
محمدرسول یزدیان
رتبه 2 کشوری
94 سال
محمدصالح دهقانپور
رتبه 6 منطقه 2
93 سال
سیدمحمدحسین موسوی
رتبه 2 کشوری
92 سال
سیدصدرالدین روحانی
رتبه 9 منطقه دو
92 سال
مهسا رستمی
رتبه 8 منطقه دو
92 سال
علی احمدی
رتبه 5 منطقه دو
91 سال
علی جهانگیری
رتبه 8 منطقه دو
91 سال
محمد پایدار
رتبه 10 منطقه دو
90 سال
پروین کلهر
رتبه 8 کشوری
89 سال
محمدمهدی صفری زارچ
رتبه 6 منطقه دو
89 سال
یاسمن قاسم پور
رتبه 7 منطقه دو
89 سال
طیبه دیبایی
رتبه 2 کشوری
88 سال
سامان بیگدلی
رتبه 4 منطقه دو
87 سال
محمدجواد فرجی
رتبه 4 منطقه دو
84 سال
زهرا بهادری جهرمی
رتبه 5 منطقه دو
84 سال
مینا کاویانی
رتبه 7 منطقه دو
84 سال
فاطمه جوادی زرنقی
رتبه 3 کشوری
82 سال
احمد احمد الخراسانی
رتبه 9 کشوری
82 سال