خدابنده

رتبه های تک رقمی کنکور خدابنده

حامد امیرلو
رتبه 6 منطقه 3
رشته:
96 سال
مجید خلیلی
رتبه 5 منطقه 3
رشته: انسانی
95 سال
وحید رستم خانی
رتبه 1 منطقه 3
رشته: ریاضی
93 سال
احسان صالحی
رتبه 4 منطقه سه
رشته:
92 سال
مهدی میرزایی
رتبه 6 منطقه سه
رشته: انسانی
92 سال
مسعود اسدی
رتبه 9 منطقه سه
رشته: ریاضی
91 سال