ابهر

رتبه های تک رقمی کنکور ابهر

امیرحسین محرم خانی
رتبه 9 ايثارگر-25%
رشته: انسانی
97 سال
عرفان عزیزخانی
رتبه 5 منطقه 2
رشته: ریاضی
96 سال
محمد غنیمتی
رتبه 5 منطقه 2
رشته: زبان
96 سال
حسین مطلبی حسین آبادی
رتبه 9 منطقه دو
رشته:
89 سال
سمیه رضایی
رتبه 7 منطقه دو
رشته: زبان
83 سال